Pokasperiańskie Spotkanie Młodych…


Kolejne PSM z cyklu „Ludzie Boga”  już za nie­cały mie­siąc! Tym razem zapra­szamy Was na spo­tka­nie ze św. Marią de Mattias. Usłyszymy co nieco na temat dziew­czyny z małego wło­skiego mia­steczka, która pew­nego dnia posta­no­wiła zmie­nić rady­kal­nie swoje życie (i jak na praw­dziwą kobietę przy­stało, zaczęła oczy­wi­ście od zmiany swo­jej gar­de­roby).

Co z tego wyni­kło? Dowiecie się w Ożarowie

W pro­gra­mie mię­dzy innymi:

  •  inspi­ru­jące kon­fe­ren­cje (za kilka dni uchy­limy rąbka tajem­nicy, kogo będziemy mieli oka­zję posłu­chać),
  • słowo o prze­szło­ści i spoj­rze­nie w przy­szłość, czyli wspo­mi­namy poprzed­nie Dni Kasperiańskie i zasta­na­wiamy się, co zro­bić, by następne były jesz­cze lep­sze:)
  • wspólna modli­twa i zabawa,
  • bitwy na śnie­żki i inne prze­świetne spo­soby spę­dza­nia czasu, w zależ­no­ści od pogody i stanu umy­słu uczestników,

Miejsce: Dom rekolekcyjno-formacyjny
p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiecki (koło Warszawy)

Koszt: 50zł Zapisy: kdm@odkupieni.pl, x.Damian 507 977 318

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *