O nas


Radość, odwaga, miłość, pojed­na­nie… Jednym sło­wem: Kaspersi! Nasza Wspólnota naro­dziła się w 2007 roku. Grupa mło­dych ludzi razem z Misjonarzami Krwi Chrystusa roz­po­częła wtedy posługę ewan­ge­li­za­cyjną na dworcu PKP w Częstochowie. Tę comie­sięczną akcję nazwa­li­śmy „Pociągiem do Nieba”.

to-wlasnie-my-Kaspersi

Celami Wspólnoty są: ewan­ge­li­za­cja, dzia­łal­ność cha­ry­ta­tywna i budo­wa­nie rela­cji. Wzywa nas do tego Krew Chrystusa. Została ona prze­lana za wszyst­kich, bez wyjątku, nada­jąc każ­demu czło­wie­kowi ogromną, nie­zby­walną war­tość. Dlatego uczymy się, jak iść z miło­ścią, bez uprze­dzeń, do ludzi, któ­rych Bóg sta­wia na naszej drodze.

Różnimy się wie­kiem, spo­so­bem myśle­nia, zain­te­re­so­wa­niami. Pochodzimy z róż­nych miej­sco­wo­ści. Łączy nas jed­nak pra­gnie­nie życia naprawdę, wyko­rzy­sta­nia jak naj­le­piej tego naj­pięk­niej­szego czasu mło­do­ści. Chcemy we wspól­no­cie roz­wi­jać się i nawza­jem ubo­ga­cać tym, co jest w każ­dym z nas najlepsze.

Patronem Wspólnoty jest św. Kasper del Bufalo. Życie tego wło­skiego misjo­na­rza prze­łomu XVIII i XIX wieku sta­nowi inspi­ra­cję naszych dzia­łań. Zafascynował nas jego zapał, siła ducha i upór w prze­ła­my­wa­niu wła­snych ogra­ni­czeń w imię pój­ścia za Chrystusem nie „na pół gwizdka”, ale z peł­nym zaufaniem.

Co przy­cią­gnęło Cię do wspól­noty?
Wolność przede wszyst­kim. Wolność roz­mów prze­róż­nych, dia­logu pomię­dzy nami — to zna­czy oso­bami o róż­nych cha­rak­te­rach, róż­nych tem­pe­ra­men­tach. I wspólne ini­cja­tywy — dla chwały Pana Boga.
Damian

kto-nas-policzy