Stacja 0Rh+


Dni Kasperiańskie już za nami, ale przed nami kolejne mega wyda­rze­nie! Już dziś Radio Jasna Góra nada audy­cję pro­wa­dzoną przez Kaspersów oraz Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Będzie to pierw­sza audy­cja z cyklu „Stacja 0Rh+”. Kolejne nada­wane będą w każdy pierw­szy i trzeci czwar­tek mie­siąca o godzi­nie 17:00.Nazwa audy­cji wypływa z faktu, że osoba mająca grupę krwi „0” jest uni­wer­sal­nym dawcą, może podzie­lić się bez­cen­nym darem z czło­wie­kiem o każ­dej innej gru­pie, by rato­wać jego życie. Chcemy zwró­cić uwagę na to, by kon­ty­nu­ując misję św. Kaspra, być takim „uni­wer­sal­nym dawcą” naszej krwi (sił, talen­tów, uśmie­chu, cie­pła…) wszę­dzie tam, gdzie zacho­dzi taka potrzeba.

Dzisiaj na ante­nie Radia Jasna Góra będziemy się zasta­na­wiać: kto myśli za Ciebie? czyli jaki wpływ ma na nas opi­nia publiczna.

W kolej­nych audy­cjach, oprócz dys­ku­sji zwią­za­nych z ich tema­tem prze­wod­nim, roz­ma­wiać będziemy rów­nież o akcjach pro­wa­dzo­nych przez Wspólnotę Młodych „Kaspersi”, takich jak cho­ciażby „Pociąg do Nieba”.

Zapraszamy do słu­cha­nia przez inter­net już dziś, o godzi­nie 17:00, na Radio Jasna Góra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *